Nederlands
Nieuwe hoop voor de kinderen van Marokko
De Organisatie

Het tehuis heeft een comité, bestaande uit Marokkanen en mensen die in Marokko werken, dat toezicht houd op de dienstverlening. Omdat de meest leden van het comité al een aantal jaren in het land wonen zijn zij in staat de werkers te helpen in het nemen van beslissingen. Het comité bepaalt het plaatselijke beleid en heeft de verantwoording ten aanzien van de plaatselijke wetgeving.

Huidige Personeels situatie

  • Famille Muller, Aïn-Leuh - Ouders
  • Famille Boonstra, Aïn-Leuh - Ouders

Onze Bediening

Het tehuis is er speciaal voor kinderen waarvan de familie hen niet kan of wil onderhouden. Sommigen zijn wees, maar velen van hen zijn verstoten. Meestal gaat het om een moeder die ongehuwd zwanger werd, en die om de schande die dit over de familie en de plaatselijke gemeenschap brengt, het kind naar een tehuis zoals de onze brengt. Ze is vaak ook niet in staat de kost voor zichzelf en haar kind te verdienen.

De meeste van deze kinderen zullen vlak na hun geboorte in het tehuis worden opgenomen en zullen bij ons blijven tot met de middelbare school. We hebben ons voorgenomen om op het terrein zowel een school als dagopvang te realiseren.

Doelstelling

  1. Het verschaffen van hulp aan achtergestelde kinderen, primair aan de thuislozen
  2. Het tegemoet komen aan de geestelijke behoeften van de kinderen bij ons in huis door hen de kracht en de liefde van God te laten zien en ervaren.
  3. Diegenen die een keus voor de God maken te helpen een volgeling van Hem te worden en hen helpen te groeien in genade en kennis van onze Verlosser.
  4. Scholing en privé-les te verschaffen zodat de kinderen een goede opleiding en toerusting verkrijgen om zichzelf te kunnen redden als zij onze zorg verlaten.
  5. Gezien de hoge werkloosheid en omstandigheden die weeskinderen zullen aantreffen op de arbeidsmarkt, zeker wanneer ze christen willen zijn, zullen we een oplossing zoeken met en voor deze kinderen wanneer ze uiteindelijk het tehuis zullen verlaten.
  6. Te zorgen dat de aan onze zorg toevertrouwde kinderen opgroeien tot verantwoordelijke volwassenen, tot Marokkaanse burgers die deel willen hebben aan de gemeenschap waarin zij verkiezen te levenFinanciëel en

Operationeel Beleid

Mattheüs 6:33 Zoekt echter eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.

De vier principes die hieruit voor het Ain Leuh Kindertehuis volgen, zijn:

* Financiële en materiele noden zullen alleen in gebed aan God bekend gemaakt worden in plaats van het sturen van verzoekschriften om geld.
* Dat God de kinderen van Zijn keus naar het tehuis zal sturen.
* Dat God het werk zal plannen en Zijn plan dag voor dag bekend zal maken, - in plaats van planning voor de toekomst op de gebruikelijke "efficiënte manier".- Dit geeft ons niet de mogelijkheid om het werk van de Heer toevalig of onzorgvuldig te doen.
* Dat God ons de leidinggevenden en de medewerkers van zijn keus wil sturen, in plaats van dat wij hen moeten zoeken op de gebruikelijke manier van vacature en sollicitatie. Dit wil niet zeggen, dat we de behoeften van het personeel van het tehuis, niet bekend zullen maken wanneer we dat kunnen. Daarom zullen wij ook niet nalaten gezien het bovenstaande, hulp te zoeken van diegenen met toegang tot hulpbronnen.
We willen gevoelig zijn voor diegenen die God op onze weg plaatst om hetzij financiëel materiëel of persoonlijk betrokken te raken. Van lange- zowel als korte termijn werkers word verwacht dat zij volledig ondersteund van uit hun vaderland komen. Een ieder die mogelijk de roeping van de Heer op zijn leven voelt om in Ain Leuh te gaan werken, zal ook de nodige gebedsgroep bijeen hebben gebracht.

Financiële verantwoording

Ieder jaar zal aan het bestuur, de donateurs en aan andere geïnteresseerde partijen een accountants verklaring, opgesteld door een onafhankelijke door de overheid goedgekeurd accountantskantoor, worden overlegd.

Demografie en huidige situatie van wezen

Marokko heeft een bevolking van ongeveer 29 miljoen mensen. We hebben een onofficiële opgave gekregen van ongeveer 30000 wezen. De meeste van deze kinderen verblijven in door de staat gerunde tehuizen onder lang niet altijd de beste omstandigheden. Veel van de opgenomen kinderen zijn jongens. Deze kinderen worden verzorgd tot ongeveer 15 jaar. Daarna moeten zij zichzelf zien te redden.

De meeste van deze kinderen zijn niet noodzakelijkerwijs wees maar in de steek gelaten omdat zij geboren zijn uit een buiten echtelijke relatie. Kinderen die in deze omstandigheden worden geboren worden gezien als verschoppelingen en een schande voor de familie en de gemeenschap. De meesten van hen worden afgestaan en hebben geen contact met hun biologische ouders.

Het kindertehuis wat we nu herbouwen werd gerund als een Christelijk tehuis, het werd de zelfde status verleend bij de toestemming om door te gaan. Het is één van de twee in zijn soort in dit land. Veel van de kinderen die opgroeiden in het tehuis zijn nu volwassen en wonen verspreid door het land en vervullen diverse functies. We hebben contact gehad met twee van deze kinderen. Een is getrouwd met een Marokkaan, de ander is alleenstaand. Een van hen uitte het verlangen om eens een kind dat aan deze situatie ten prooi gevallen is op te voeden en hem zo een kans te geven. Er is ons verteld dat veel van de kinderen die in het tehuis opgroeiden helaas niet erg comfortabel leven.

Tijdens de laatste paar jaren van het weeshuis namen de dames die zaak runden zes jonge kinderen op. Door slechte gezondheid en het overlijden van een van de dames moest het tehuis sluiten. De kinderen zijn toen opgenomen door het andere Christelijke tehuis. Ze hebben zich goed aangepast in hun nieuwe familie.

The Village of Hope Children

The Village of Hope Children

The Village (mountain view)

The Village (mountainview)

Boonstra Family

Boonstra Family

Muller family

Muller family