Nederlands
Nieuwe hoop voor de kinderen van Marokko
De Visie

Het is ons verlangen een tehuis op te zetten voor weeskinderen - meestal in de steek gelaten babies - tot ongeveer 18 jaar. Zo willen we de liefde en aanvaarding van God, de Vader tonen door de kinderen te voorzien van een vaste woonplaats, kleding en voedsel en hen als pleegouders ook heel persoonlijk te verzorgen.

Er zijn 10-12 nieuwe wooneenheden ontworpen om telkens een echtpaar met maximum van 10 kinderen te huisvesten. Wij geloven dat de ouders in zo'n gezinsatmosfeer in staat zullen zijn tijd, energie, geduld en aandacht te kunnen geven, en zo actief betrokken kunnen zijn in de opvoeding van deze kinderen. Bij volledige capaciteit zal er aan 100-120 kinderen onderdak verleend kunnen worden. Wij willen ons ervoor inzetten ieder kind een goede opvoeding te geven, zodat ze die wanneer ze eenmaal volwassen zijn die niet zullen vergeten. Het uiteindelijk resultaat: geestelijk stabiele en voor Marokko goed toegeruste jonge mensen.

Wij willen ze onderwijs geven vanaf de kleuterschool tot aan een schooldiploma, dus van plm. 5 - 18 jaar. Het centrale thema in de opleiding is: Zaaien voor kwaliteit. Als opvoeders en onderwijzers realiseren wij ons dat onderwijs alleen niet direct resultaat zal opleveren. Maar het zaad van waarheid en goede principes zal de leerlingen helpen slagen in hun leven en een sterke basis voor hun toekomst leggen. Hun opvoeding is een soort "totaalpakket", omdat we ook tegemoetkomen in hun sociale, verstandelijke, lichamelijke, emotionele, geestelijke en financiële behoeften.


het terrein

Het ontwikkelen van de agrarische mogelijkheden heeft een tweeledig doel: In de eerste plaats willen we de kinderen stimuleren tot zelfwerkzaamheid in land- en tuinbouw en hen er vanuit de praktijk bij betrekken en zo helpen er zoveel mogelijk over te leren.
In de tweede plaats willen we een zeker niveau van zelfvoorziening creëren door de opbrengst te gebruiken in het tehuis. De bestaande boomgaard zal verder worden ontwikkeld door de aanplant van diverse nieuwe soorten fruitbomen.

Ook zijn er stallen voor vee, schapen, kippen en konijnen gepland. In het tehuis zijn verder gepland: een centrale keuken met koelruimte, een wasserij en een eenvoudige kliniek, om de meest voorkomende gezondheids problemen het hoofd te kunnen bieden. Een deel van de grond zal voor sport en recreatie doeleinden worden gebruikt.

Uit het bovenstaande is gemakkelijk te concluderen dat de kosten voor het verwezenliiken van deze visie aanzienlijk zijn. Maar we vertrouwen hier eenvoudig voor op God, "de Vader van weduwen en wezen". We hebben ons met twee gezinnen in midden 1999 in Ain Leuh gevestigd en zijn in februari 2000 begonnen met de herbouw.

Inmiddels (november 2001) hebben we acht kinderenopgenomen. De eerste twee in 2000 (zie foto).

Wilt u ook in gebed overwegen op een of andere manier betrokken te raken? Neem dan kontakt met ons op via één van onze adressen zie kontakt
 

De eerste twee kinderen

The Village of Hope Children

The Village of Hope Children

The Village (mountain view)

The Village (mountainview)

Boonstra Family

Boonstra Family

Muller family

Muller family